Formuláře ke stažení (dle vyhlášky č.183/2018 Sb.)

Přílohy ke stažení

 1. Příloha č.1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [PDF, 422 kB]
 2. Příloha č.2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob [PDF, 332 kB]
 3. Příloha č.3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [PDF, 320 kB]
 4. Příloha č.4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [PDF, 302 kB]
 5. Příloha č.5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu [PDF, 323 kB]
 6. Příloha č.6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu [PDF, 301 kB]
 7. Příloha č.7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [PDF, 326 kB]
 8. Příloha č.8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům [PDF, 376 kB]
 9. Příloha č.9 Žádost o povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu [PDF, 391 kB]
 10. Příloha č.10 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky [PDF, 402 kB]
 11. Příloha č.11 Žádost o udělení souhlasu [PDF, 204 kB]
 12. Příloha č.12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení [PDF, 309 kB]
 13. Příloha č.13 Žádost o vyjádření [PDF, 311 kB]
 14. Příloha č.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl [PDF, 416 kB]
 15. Příloha č.15 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav [PDF, 294 kB]
 16. Příloha č.16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavebním povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [PDF, 290 kB]
 17. Příloha č.17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení [PDF, 308 kB]
 18. Příloha č.18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně [PDF, 318 kB]
 19. Příloha č.19 Ohlášení vodních děl [PDF, 319 kB]
 20. Příloha č.20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [PDF, 401 kB]
 21. Příloha č.21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [PDF, 419 kB]
 22. Příloha č.22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [PDF, 389 kB]
 23. Příloha č.23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo o jeho změnu [PDF, 414 kB]
 24. Příloha č.24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod [PDF, 252 kB]
 25. Příloha č.25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [PDF, 285 kB]