Ochrana zvířat proti týrání

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

 • rozhoduje o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a o nákladech spojených s následnou péčí o něho
 • rozhoduje o nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno
 • může na základě podnětu vlastníka rozhodnout o ukončení provádění zvláštního opatření
 • může rozhodnout o navrácení zvířete vlastníkovi na základě odborného vyjádření krajské veterinární správy
 • uzavírá smlouvy o náhradní i předběžné náhradní péči zvířat s osobou, která má zkušenosti s chovem daného druhu zvířat
 • může rozhodnutím nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře
 • rozhodne o vydání zvířete z předběžné náhradní péče na žádost chovatele, není-li propadnutí týraného zvířete uloženo nebo není-li rozhodnuto o jeho zabrání či umístění do náhradní péče
 • zajišťuje předběžnou náhradní péči o zvíře, za což mu náleží náhrada nákladů
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat
 • vede a 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona
 • je povinen projednat všechny podněty podané krajskou veterinární správou, písemně vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do 1 měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí jej bezodkladně zaslat příslušné krajské veterinární správě, s výjimkou porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete
 • vyžádá si v řízení o správním deliktu odborné vyjádření krajské veterinární správy, které je pro toto řízení závazné, odborné vyjádření se nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete
 • může rozhodnout o uložení zákazu chovu zvířat
 • může rozhodnout o propadnutí týraného zvířete
 • projednává přestupky

 

Na návrh krajské veterinární správy může

 • nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče,
 • nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení, dochází-li k jejich týrání,
 • nařídit vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona,
 • nařídit chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází,
 • nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 • rozhoduje o ukončení pozastavení činnosti na základě odborného vyjádření krajské veterinární správy.