Úsek státní správy lesů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o podmínkách dopravy po cizích pozemcích
 • rozhoduje o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • ustanovuje lesní stráž a ruší ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • vykonává dozor nad dodržováním zákonů, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • projednává přestupky

Kde nás najdete