Úsek myslivosti

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:

 • povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích, povoluje pro vědecké účely, pro výcvik a zkoušky loveckých psů a dravců lov některých druhů zvěře mimo dobu jejího lovu, nařizuje na žádost uživatele honitby v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů přiměřené omezení, případně zákaz vstupu do honitby
 • povoluje vypouštění zvěře do prostoru honitby
 • vydává stanoviska k lovu zvěře spárkaté, pro kterou nejsou normované stavy
 • rozhoduje o snížení stavu zvěře nebo případném zrušení jejího chovu
 • vydává a vede evidenci plomb na zvěř
 • rozhoduje o uznání honitby a současně o minimálních a normovaných stavech zvěře v této honitbě včetně jakostní třídy honitby
 • provádí registraci honebních společenstev a vede rejstřík honebních společenstev
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • provádí dozor nad dodržováním zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, v případě nutnosti rozhoduje o omezení užívání honitby
 • projednává přestupky

Kde nás najdete