Vodoprávní úřad a speciální stavební úřad

zajišťuje dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

 

Rozsah činnosti:

•     povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběr, vypouštění, vzdouvání a akumulace, převod, využití energetického potenciálu vody a další)

•     povoluje stavby vodního díla (studny, čistírny odpadních vod, veřejné vodovody a kanalizace, vodní nádrže, jezy, malé vodní elektrárny a další vodohospodářské objekty)

•     schvaluje ohlášené stavby vodního díla, vodohospodářské stavby a terénní úpravy (domovní ČOV, odbahnění rybníků)

•     vydává společné povolení stavby a společné oznámení záměru (umístění + povolení stavby vodního díla)

•     vydává vyjádření a závazná stanoviska

•     schvaluje kanalizační řády, manipulační řády vodních nádrží a havarijní plány, povodňové plány

•     problematika havárie, ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod

•     povodňová agenda, zvládání sucha a nedostatku vody

•     vodoprávní dozor, dohled nad dodržováním vodního zákona

•     projednávání přestupků

Kde nás najdete