Manželství

Uzavření manželství mezi občany České republiky:

 • rodné listy
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela

(Doklady uvedené pod body 2–5 není občan povinen předkládat, pokud skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z evidence obyvatel nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.)

 

Uzavření manželství mezi občany České republiky a cizinci:

Cizinci předloží:

 • rodný list s úředním překladem
 • doklad o státním občanství (lze rovněž prokázat cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad nesmí být starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů
 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost

Pokud nemá v ČR uzavřenu smlouvu o uznávání dokladů, musí být cizozemské doklady opatřeny ověřovací doložkou.

https://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-cr.aspx

 

Kompletní informace k uzavírání sňatků ZDE.