Odbor školství, kultury a památkové péče

Jiřina Kožená

Bc. Jiřina Kožená

vedoucí odboru

tel: 327 300 139
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Lucie Bilá

Ing. Lucie Bilá

památková péče

tel: 327 300 135
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Yveta Hladíková

Yveta Hladíková

školství

tel: 327 300 116
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Zuzana Kolářová, DiS.

Zuzana Kolářová, DiS.

Evidence městského hřbitova

tel: 327 300 116
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

 • školská legislativa, ekonomika škol a školských zařízení
 • tvorba rozpočtu škol a školských zařízení
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města – hospodaření a správa majetku
 • kontrola čerpání finančních prostředků příspěvkových organizací
 • metodická a poradenská činnost v oblasti ekonomiky, výkaznictví, ekonomické rozbory
 • zajišťování zúčtování prostředků státního rozpočtu, výkaznictví, statistické výkazy
 • šetření stížností v oblasti školství, kultury a památek
 • příprava neinvestičních akcí v oblasti školství, kultury a památkové péče
 • příprava a realizace výběrových řízení a oprav v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadání zpracování dokumentace, dozorování průběhu realizace, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
 • zajišťování kulturních a společenských akcí ve městě
 • propagační předměty města
 • evidence válečných hrobů a pietních míst
 • smlouvy o nájmu hrobových míst, jejich evidence a výběr poplatků za hrobová místa
 • klub důchodců
 • uzavírání smluv na reklamní a výlepové plochy, fakturace
 • výkon státní správy na úseku památkové péče, opravy a údržba historických památek, vydávání rozhodnutí
 • spolupracuje s obcemi, církvemi a ostatními vlastníky kulturních památek při zapojování do programů obnovy kulturních památek
 • spolupracuje s odbornými organizacemi při přípravě podkladů pro správní řízení a evidenci kulturních památek
 • vede seznam kulturních památek ve stanoveném správním obvodu
 • vykonává státní stavební dohled při obnovách kulturních památek
 • spolupráce při zajišťování a administraci finanční podpory projektů z dotačních programů v oblasti školství, kultura a památková péče
 • přestupky fyzických osob – nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce, nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání
 • přestupky fyzických osob, správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob – alkohol, tabák, jiné návykové látky, kultura, památková péče
 • zpracovává upomínky, výzvy a splátkové kalendáře dle platné směrnice
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města
 • zpracovává podklady pro povolení užívání veřejného prostranství v oblasti školství, kultury a památek, připravuje podklady pro vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu veřejných prostředků a jeho změn, kontrola čerpání
 • spolupráce s komisí pro školství; komisí pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch; komisí pro regeneraci kulturních památek
 • v rámci působnosti odboru provádí zápis do registru osob, registru smluv
 • spolupráce s Informačním centrem Čáslav

 

Školství

Kultura

komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch

Památková péče

- komise pro regeneraci kulturních památek

Pohřebnictví

- evidence hrobových míst, mapa hřbitova

Kde nás najdete