Odbor školství, kultury a památkové péče

Jiřina Kožená

Bc. Jiřina Kožená

vedoucí odboru

tel: 327 300 139
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Iveta Heizmanová

Iveta Heizmanová

referent odboru školství, kultury a památkové péče

tel: 327 300 135
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Lucie Bilá

Ing. Lucie Bilá

památková péče

tel: 327 300 135
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Jana Heilová

Jana Heilová

grafik

tel: 327 300 228
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Jakub Novák

Jakub Novák, DiS.

redaktor Čáslavských novin

tel: 327 300 228
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Michaela Jirková

Michaela Jirková

správce webů a sociálních sítí

tel: 722 404 885
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Monika Hromasová

Ing. Monika Hromasová

administrativní pracovník IC

tel: 327 300 265
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Štěpánka Kmentová

Bc. Štěpánka Kmentová

Vedoucí informačního centra

tel: 739 885 581
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Zuzana Kolářová, DiS.

Zuzana Kolářová, DiS.

Evidence městského hřbitova, školství

tel: 327 300 116
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

 

Náplň práce odboru:

 • školská legislativa, ekonomika škol a školských zařízení
 • tvorba rozpočtu škol a školských zařízení
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města – hospodaření a správa majetku
 • kontrola čerpání finančních prostředků příspěvkových organizací
 • metodická a poradenská činnost v oblasti ekonomiky, výkaznictví, ekonomické rozbory
 • zajišťování zúčtování prostředků státního rozpočtu, výkaznictví, statistické výkazy
 • šetření stížností v oblasti školství, kultury a památek
 • příprava neinvestičních akcí v oblasti školství, kultury a památkové péče
 • příprava a realizace výběrových řízení a oprav v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadání zpracování dokumentace, dozorování průběhu realizace, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
 • zajišťování kulturních a společenských akcí ve městě
 • propagační předměty města
 • evidence válečných hrobů a pietních míst
 • smlouvy o nájmu hrobových míst, jejich evidence a výběr poplatků za hrobová místa
 • klub důchodců
 • uzavírání smluv na reklamní a výlepové plochy, fakturace
 • výkon státní správy na úseku památkové péče, opravy a údržba historických památek, vydávání rozhodnutí
 • spolupracuje s obcemi, církvemi a ostatními vlastníky kulturních památek při zapojování do programů obnovy kulturních památek
 • spolupracuje s odbornými organizacemi při přípravě podkladů pro správní řízení a evidenci kulturních památek
 • vede seznam kulturních památek ve stanoveném správním obvodu
 • vykonává státní stavební dohled při obnovách kulturních památek
 • spolupráce při zajišťování a administraci finanční podpory projektů z dotačních programů v oblasti školství, kultura a památková péče
 • přestupky fyzických osob – nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce, nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání, zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání
 • přestupky fyzických osob, správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob – alkohol, tabák, jiné návykové látky, kultura, památková péče
 • zpracovává upomínky, výzvy a splátkové kalendáře dle platné směrnice
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města
 • zpracovává podklady pro povolení užívání veřejného prostranství v oblasti školství, kultury a památek, připravuje podklady pro vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu veřejných prostředků a jeho změn, kontrola čerpání
 • spolupráce s komisí pro školství; komisí pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch; komisí pro regeneraci kulturních památek
 • v rámci působnosti odboru provádí zápis do registru osob, registru smluv
 • spolupráce s Informačním centrem Čáslav
 • zabývá se marketingovou komunikací města Čáslav v návaznosti na strategické dokumenty města
 • vydávání a zajišťování distribuce Čáslavských novin v rámci regionu ORP (fotografie, redakce, textace, editace, inzerce, sazba)
 • příprava a realizace komunikační strategie města Čáslav v návaznosti na strategické a programové dokumenty města
 • příprava a zapojení do projektu participace (zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů, a to ve smyslu zapojení různých skupin aktérů)
 • spolupráce s ostatními odbory úřadu na komunikaci projektů, kulturních a společenských událostí (např. Čáslavské slavnosti)
 • spolupráce s církevními institucemi na projektech (např. úspěšný charitativní projekt Advent na dotek 2021), jako jsou Římskokatolická farnost, Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská
 • spolupráce s institucemi zabývajícími se charitou (Diakonie, RC Kopretina, Centrum Domek)
 • spolupráce s kulturními a vzdělávacími institucemi (divadlo, knihovna, muzeum, školy a školky, Čáslavská servisní, s.r.o., neziskové organizace)
 • destinační management a spolupráce s turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko (KUKO)
 • spolupráce s mikroregionem Čáslavsko
 • propagace Čáslavi v médiích
 • sociální média (správa facebookových profilů města Čáslav – město, které máme rádi, Infocentrum Čáslav, instagramového a LinkedIn profilu města)
 • správa informačního portálu MUNIPOLIS
 • správa nového YouTube kanálu Město Čáslav
 • příprava a realizace obchodního merchandisingu (trička s potisky, hrnečky, klíčenky, kalendáře)
 • oficiální fotodokumentace městských událostí
 • propagace města a správa agendy cestovního ruchu
 • správa informačních vývěsek a mobilních panelů ve městě
 • vytvoření a sjednocování vizuální identity města, grafických manuálů, vizuální podoby akcí města (např. Čáslavské slavnosti)
 • kompletní řešení PR města
 • marketingové kampaně
 • interní komunikace vůči zaměstnancům (informování o benefitech, jmeniny, newsletter)

 

 

Kde nás najdete