Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2022

Petra Hamsová

Petra Hamsová

finanční účtárna

tel: 327 300 213
e-mail:
odbor: Odbor financí

Kateřina Jetlebová

Kateřina Jetlebová

pracovnice krizového řízení

tel: 604 779 797
e-mail:
odbor: Sekretariát a krizové řízení

Jan Dobřický

Jan Dobřický

správce IT a komunikačních technologií

tel: 327 300 226
e-mail:
odbor: Odbor informačních a komunikačních technologií

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE:

* pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a

* sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu Čáslav tel. 604 779 797 nebo na e-mail: jetlebova@meucaslav.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY (platí pouze pro volby do Senátu):

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán ode dne vyhlášení voleb tj. od 13. dubna 2022

• písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 16. září 2022.

• osobně lze žádost podat na Městském úřadě Čáslav (Úsek řízený tajemníkem, 2. patro, kancelář č. 12 ) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 21. září 2022 do 16:00 hodin.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení , může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem.

Voličské průkazy bude městský úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od čtvrtka 8. září 2022, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo voleb může městský úřad vypadat nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 28. září 2022 do 16:00 hodin.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okresu spadajícího do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

 

Žádost o vydání voličského průkazu (volby do Senátu) ZDE

Plná moc (volby Senát) ZDE

 

KONTAKTY

Kateřina Jetlebová, tel.: 604 779 797, 327 300 230, e-mail: jetlebova@meucaslav.cz

Jan Dobřický, tel: 602 777 164, 327 300 226, e-mail: dobricky@meucaslav.cz

Petra Hamsová, 327 300 200, e-mail: hamsova@meucaslav.cz

 

POTŘEBNÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Počty podpisů petice ZDE

Počty podpisů na petici kandidátů na volby do zastupitelstev obcí 2022 ZDE

Metodika pro obce – volby Senát 2022 ZDE

Metodika č.1 pro OÚ a MÚ ZDE

Termíny a lhůty pro komunální volby 2022 ZDE

Termíny a lhůty pro senátní volby 2022 ZDE

Pověřené OÚ k podání kandidátních listin ZDE

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ZDE

Informace o losování čísel volebních stran ZDE

Oznámení o místě a čase konání voleb ZDE

 Telefonní seznam ORP Čáslav ZDE

 

VÝSLEDKY VOLEB

Ve dnech 23. – 24. 9. probíhaly Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Výsledky jednotlivých voleb níže:

 

USTANOVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

Termín a místo konání včetně informací ZDE

 

 

Všechny potřebné informace ke stažení na stránkách:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obcích, které spadají pod registrační úřad Čáslav, viz přílohy ke stažení (kandidátní listiny v jednotlivých obcích jsou řazeny abecedně).

 

Přílohy ke stažení

 1. Telefonní seznam - ORP Čáslav.pdf [PDF, 142 kB]
 2. Oznámení o místě a čase konání voleb.pdf [PDF, 259 kB]
 3. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Adamov.pdf [PDF, 198 kB]
 4. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v městysu Bílé Podolí.pdf [PDF, 207 kB]
 5. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Brambory.pdf [PDF, 204 kB]
 6. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Bratčice.pdf [PDF, 224 kB]
 7. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran ve městě Čáslav.pdf [PDF, 237 kB]
 8. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Čejkovice.pdf [PDF, 190 kB]
 9. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Dobrovítov.pdf [PDF, 208 kB]
 10. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Drobovice.pdf [PDF, 220 kB]
 11. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Horka I.pdf [PDF, 208 kB]
 12. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Horky.pdf [PDF, 195 kB]
 13. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Horušice.pdf [PDF, 201 kB]
 14. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Hostovlice.pdf [PDF, 199 kB]
 15. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Hraběšín.pdf [PDF, 206 kB]
 16. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Chotusice.pdf [PDF, 216 kB]
 17. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Kluky.pdf [PDF, 209 kB]
 18. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Krchleby.pdf [PDF, 199 kB]
 19. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Močovice.pdf [PDF, 207 kB]
 20. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Okřesaneč.pdf [PDF, 199 kB]
 21. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Potěhy.pdf [PDF, 205 kB]
 22. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Rohozec.pdf [PDF, 228 kB]
 23. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Semtěš.pdf [PDF, 229 kB]
 24. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Schořov.pdf [PDF, 219 kB]
 25. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Souňov.pdf [PDF, 213 kB]
 26. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Starkoč.pdf [PDF, 202 kB]
 27. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Šebestěnice.pdf [PDF, 197 kB]
 28. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Třebešice.pdf [PDF, 207 kB]
 29. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Třebonín.pdf [PDF, 198 kB]
 30. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Tupadly.pdf [PDF, 231 kB]
 31. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Vinaře.pdf [PDF, 198 kB]
 32. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Vlačice.pdf [PDF, 199 kB]
 33. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Vlkaneč.pdf [PDF, 222 kB]
 34. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Vodranty.pdf [PDF, 198 kB]
 35. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Vrdy.pdf [PDF, 235 kB]
 36. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Zbýšov.pdf [PDF, 208 kB]
 37. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Žáky.pdf [PDF, 200 kB]
 38. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v městysu Žehušice.pdf [PDF, 200 kB]
 39. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran v obci Žleby.pdf [PDF, 224 kB]
 40. Sbírka zákonů č. 81_2022.pdf [PDF, 102 kB]
 41. Petice.docx [DOCX, 15 kB]
 42. Prohlášení kandidáta.docx [DOCX, 13 kB]
 43. Kandidátní listina podaná NEZÁVISLÝM KANDIDÁTEM.docx [DOCX, 14 kB]
 44. Kandidátní listina podaná KOALICÍ POLITICKÝCH STRAN a POLITICKÝCH HNUTÍ.docx [DOCX, 15 kB]
 45. Kandidátní listina podaná POLITICKOU STRANOU nebo POLITICKÝM HNUTÍM.docx [DOCX, 15 kB]
 46. Kandidátní listina podaná SDRUŽENÍM POLITICKÝCH STRAN nebo POLITICKÝCH HNUTÍ a NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ.docx [DOCX, 16 kB]
 47. Kandidátní listina podaná SDRUŽENÍM NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ.docx [DOCX, 15 kB]
 48. Informace o losování čísel volebních stran [PDF, 201 kB]
 49. Seznam sídel OVK [PDF, 146 kB]
 50. Protokol losování čísel [PDF, 3,15 MB]
 51. Školení členů OVK [PDF, 301 kB]
 52. První zasedání OVK [PDF, 245 kB]
 53. Ustanovující_zasednání_ZO_web.pdf [PDF, 111 kB]