Město Čáslav – obec s rozšířenou působností

 • zajišťuje připravenost obce s rozšířenou působností Čáslav na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru a za tímto účelem organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi ve svém správním obvodu; plánuje, připravuje a realizuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy
 • ve spolupráci s hasičským záchranným sborem aktualizuje Krizový plán obce s rozšířenou působností Čáslav
 • metodicky usměrňuje rozsah a obsah činností na úseku krizového řízení a metodicky vede a řídí obce, koordinuje jejich činnost
 • ve spolupráci s hasičským záchranným sborem provádí kontrolní činnost u obcí ve svém správním obvodu v souladu s krizovými zákony a zabezpečuje kontrolu dosažené úrovně přípravy na řešení krizových situací u obcí
 • zajišťuje podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu
 • komplexně zabezpečuje úkoly v zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy, zpracovává Plán nezbytných dodávek a regulačních opatření v rozsahu obce s rozšířenou působnost

  Starosta obce s rozšířenou působností podle § 18, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
 1. zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí,
 2. řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem
 3. zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 4. organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a podílí se na jejich řešení,
 5. schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou působností,
 6. vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3. krizového zákona,
 7. zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce,
 8. zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
 9. plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
 10. odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací podle § 19, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací 
 1. poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 2. plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 3. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d krizového zákona) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,
 4. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e krizového zákona) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,
 5. vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 133/1985 Sb.) odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.