Ohlašovna

Sídlo pracoviště: Gen. Eliáše 6, Čáslav, tel.: 327 300 113

 

Hlášení trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan České republiky ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • prokázat totožnost občanským průkazem (v případě neplatného OP + dokladem, který je veřejnou listinou, např. rodným listem nebo cestovním pasem)
 • doložit vlastnictví bytu či domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt)
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu (předkládá rodný list dítěte + občanský průkaz, pokud ho vlastní, příp. rozhodnutí soudu o svěření do péče)
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce (rozsudek soudu, listina o ustanovení opatrovníkem, příp. další listiny + další doklady – viz výše)
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (doklady – viz výše)

Správní poplatek: 50 Kč/osoba (od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let)

 

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 • občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo v zahraničí na zastupitelském úřadě ČR
 • předkládá se: občanský průkaz, za občana mladšího 15 let rodný list

Správní poplatek: 100 Kč na ohlašovně / 300 Kč na zastupitelském úřadu

 

Doručovací adresa

 • na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti
 • zavedení adresy, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu
 • předkládá se: občanský průkaz

Správní poplatek: bez poplatku

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část
 • ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby
 • navrhovatel je povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat
 • předkládá se: písemná žádost / občanský průkaz k prokázání totožnosti navrhovatele

Správní poplatek: 100 Kč za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu  

 

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel

 • ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místu trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu

Správní poplatek 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další započatou stránku

 • obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě na základě „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel“ 
 • předkládá se: občanský průkaz
 • za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník na základě „Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel“
 • předkládá se: občanský průkaz žadatele / rodný list osoby mladší 15 let

Správní poplatek: 50 Kč za každou započatou stránku

 

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místu trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Další povinnosti a úkoly ohlašovny:

 • provádí změny v informačním systému evidence obyvatel (změnu pobytu, narození, úmrtí)
 • ohlašovna je povinna oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vede seznam voličů a provádí jeho aktualizaci
 • vede evidenci ztrát a nálezů

 

Podrobnější informace při osobní návštěvě na ohlašovně (Gen. Eliáše 6, I. patro, dveře č. 2.04) nebo na tel. 327 300 113.

Kde nás najdete