Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Základní informace k životní situaci

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitosti připojit přímo na komunikaci, a na odpočívce dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního orgánu je potřeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecním stavebním úřadem. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. 
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. 
 

Které doklady je nutné mít s sebou

Žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (komunikace II. a III. třídy – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., místní komunikace v obci Čáslav – Městský úřad Čáslav, odbor investic) a vyjádření Policie ČR, DI Kutná Hora.
 

Které jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ke stažení či v tištěné podobě na odboru dopravy. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za připojení sousední nemovitosti na silnici II. a III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I. třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč. 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů. 
 

Kdo jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR. 
 

Kontaktní osoba 

Komunikace II. a III. třídy a veřejně účelové komunikace – Jana Šulcová, sulcova@meucaslav.cz, tel.: 327 300 131 

Místní komunikace Čáslav – Bc. Josef Mašek, masek@meucaslav.cz, tel.: 327 300140 

Kde nás najdete