Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Základní informace k životní situaci

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení. 
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu je podkladem pro stavební řízení a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu). Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvislé zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. 
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny nebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. 
 

Které doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu, situaci s vyznačením polohy požadované stavby nebo reklamního poutače, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, souhlas Policie ČR. 
 

Které jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů. 
 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jedná-li se o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, je účastníkem řízení kromě žadatele i vlastník nemovitosti, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR. V ostatních případech je účastníkem řízení pouze žadatel. 
 

Kontaktní osoba 

Komunikace II. a III. třídy a veřejně účelové komunikace – Jana Šulcová, sulcova@meucaslav.cz, tel.: 327 300131 

Místní komunikace Čáslav – Bc. Josef Mašek, masek@meucaslav.cz, tel.: 327 300140

Kde nás najdete