Zadržený řidičský průkaz

Policie ČR může, z důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zadržet na místě řidičský průkaz. Ten poté předá místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností podle místa silniční kontroly / dopravní nehody. Tento úřad vede s držitelem správní řízení o zadrženém ŘP, pokud rozhodne o zadržení ŘP, doba, po kterou je ŘP zadržen, se započítává do celkové délky sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, kterou za přestupek / trestný čin příslušný správní orgán / soud uloží.