Upuštění od výkonu zbytku zákazu řízení motorových vozidel

Od uloženého zákazu řízení (zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel) lze upustit po uplynutí poloviny uložené sankce. Žádost o upuštění se podává vždy u toho správního orgánu / soudu, který zákaz uložil. Po podání žádosti je vedeno správní řízení, jehož výsledem je rozhodnutí o upuštění, nebo rozhodnutí o nevyhovění žádosti.

Podmínkou upuštění je zaplacená pokuta, nebo již sepsané Rozhodnutí o povolení splátek, kdy se zkoumá, zda jsou plněny podmínky splátkového kalendáře (pravidelnost splátek).

Vždy se také zkoumá, zda se žadatel podrobil uloženému zákazu činnosti, tedy zda v době uloženého zákazu činnosti neřídil motorová vozidla.

Podmínkou pro vyhovění žádosti je také včasné odevzdání řidičského průkazu na registr řidičů – pokud nebyl zadržen Policií ČR na místě zjištěného protiprávního jednání.