Dopravní nehoda/silniční kontrola

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jsou uvedeny situace, při nichž je třeba volat na místo dopravní nehody Policii ČR. V ostatních případech je třeba sepsat hlášení pro pojišťovnu. Porušení pravidel silničního provozu, které má za následek dopravní nehodu, je většinou řešeno ve správním řízení, místní příslušnost se řídí místem spáchání přestupku (místem dopravní nehody) nebo trestného činu.

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody a tuto jste ohlásili Policii ČR, na místě Vás policista poučí o dalším postupu. Pokud Vám byla takovouto nehodou způsobena škoda, je třeba ji uplatňovat u pojišťovny viníka nehody.

Místní příslušnost k projednání přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (silniční kontroly prováděné Policií ČR) je stejná jako u dopravních nehod – podle místa spáchání/zjištění porušení pravidel silničního provozu.