Registrované partnerství

Registrované partnerství.

 Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

nedosáhla věku 18 let

nemá způsobilost k právním úkonům

již dříve uzavřela manželství anebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství, nebo partnerství, nebo obdobný svazek trvá

6. Na které instituci životní situaci řešit

  • pro Středočeský kraj Magistrát města Kladna,

Registrující matriční úřady stanovené v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Co je třeba mít sebou:

Dle § 33 zákona o matrikách je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v ČR, je povinna matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

rodný list

doklad o státním občanství

výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství jež je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis o místě trvalého pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má partner pobyt.

 

Dle § 35 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

rodný list

doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem)

doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván

potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený

pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

doklad, kterým je možné prokázat totožnost

potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

 

Předkládané listiny vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli registrující matriční úřad.

 

Poplatky:

Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3000,- Kč

Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky - 2000,- Kč

 

Doklad o registrovaném partnerství je vystaven zpravidla do 1 týdne po uzavření registrovaného partnerství.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor vnitřních věcí