Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, popřípadě tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

 

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 • nedosáhla věku 18 let
 • nemá způsobilost k právním úkonům
 • již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí a její manželství nebo partnerství nebo obdobný svazek trvá

 

Co je třeba mít s sebou:

Dle § 33 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v ČR, je povinna matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství a má trvalý pobyt v cizině, povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis o místě trvalého pobytu a osobním stavu musejí být vydány státem, na jehož území má partner pobyt.

 

Dle § 35 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny vydané orgány cizího státu musejí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli registrující matriční úřad.

 

Stanovení místa a času určeného pro přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

V souladu s § 13a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje matriční úřad:

-  místo určené pro příjímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1

-  doba určená pro příjímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je:

 • pátek od 10.00 hodin do 13.00 hodin, mimo dny, na které připadne státní svátek, popř. další svátek
 • sobota od 9.00 hodin do 10 hodin, mimo dny, na které připadne státní svátek, popř.  další svátek

Přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství na určeném místě a v určené době je bezplatné.

Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli jiném vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli jinou vhodnou dobu. Za vydání povolení uhradí zájemci podle položky 12 písm. e) zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek ve výši 3000,- Kč.

 

Poplatky:

Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky – 5000 Kč

Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky – 3000 Kč

 

Doklad o registrovaném partnerství je vystaven zpravidla do 1 týdne po uzavření registrovaného partnerství.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor vnitřních věcí