Občanský sňatek

Občanský sňatek lze uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města za přítomnosti matrikářky, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá. Manželství lze uzavřít v obřadní síni bez poplatku každou sobotu od 10:00 -14:00 hodin. V jinou dobu lze povolit uzavření manželství za správní poplatek 1000,-.

 

Informace k obřadům na radnici

 • obřadní síň – Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, Čáslav
 • svatební obřady probíhají v půlhodinových intervalech
 • snoubenci a svatebčané se dostaví do obřadní síně 10 minut před stanovenou hodinou obřadu
 • v obřadní síni je 22 míst k sezení
 • během obřadu hraje živá hudba – varhany

Seznam skladeb ZDE.

Fotografa si zajišťují snoubenci sami na vlastní náklady. Fotografovat lze neomezeně před samotným slavnostním aktem (před příchodem oddávajícího) a po skončení obřadu (při gratulacích). V průběhu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen slavnostní průběh obřadu. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do prostoru mezi oddávajícího a snoubence.

Kdo je oprávněn jednat: snoubenci se dostaví osobně na matriční úřad a vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují způsobilost k uzavření manželství.

 

Jaké doklady potřebujete mít s sebou:

Snoubenci občané ČR                                                   

 • rodný list
 • doklad totožnosti (OP.CD)
 • doklad o státním občanství lze prokázat OP, CD
 • výpis z AISEO o místu trvalého pobytu a stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • vdovec/vdova předloží) úmrtí list zemřelého manžela/partnera
 • rozvedený/rozvedená předloží pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství  

Snoubenci cizinci

 • rodný list
 • doklad totožnosti (CD, průkaz k povolení pobytu)*
 • potvrzení o stavu a pobytu*
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců k datu uzavření manželství*
 • snoubenec rozvedený nebo ovdovělý – pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (popř. partnera)
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR – nesmí být starší než 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství**

*Potvrzení o osobním stavu, pobytu a státním občanství mohou být uvedeny v jednom dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.

**Potvrzení si osobně zažádáte na příslušném pracovišti Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3. Toto potvrzení si obstarejte týden před stanoveným termínem svatby. Potvrzení nesmí být starší než 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. Nepředkládá jej občan EU, občan EHS nebo jeho rodinný příslušník.

Předkládané listiny vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, tj. doložkou APOSTILLE nebo vyšším ověřením SUPERLEGALIZACÍ, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a poté úředně přeloženy do českého jazyka.  Občan EU předkládá všechny dokumenty s připojením vícejazyčným formulářem.

Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví či nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka jmenovaného soudem. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství přijmout.

 

Správní poplatky Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v ČR činí správní poplatek 3000,- Kč

Uzavření manželství, kdy pouze 1 snoubenec má trvalý pobyt v ČR je 2000,- Kč.

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou města činí správní poplatek 1000,- Kč.

 

Sňatek mimo obřadní síň

Jiné vhodné místo by mělo být důstojné. Pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň čáslavské radnice nebo mimo stanovenou dobu, vyplní snoubenci žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu. Dále musí snoubenci vyplnit dotazník k uzavření manželství a předložit stanovené doklady. Správní poplatek činí 1000,- Kč.  Při svatebním obřadu na jiných místech zajišťujeme přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby jako hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu si snoubenci zajišťují sami na své náklady. Před započetím příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matričním úřadě.