Volby do zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 15. 4. 2020 uskuteční ve dnech  2. a 3. října 2020 .

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

V první den voleb – v pátek 2. 10. 2020 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10. 2020 ihned po uzavření volebních místností.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu podle místa svého trvalého pobytu, nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod.

Žádost lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se v tomto případě správní poplatek nevybírá.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem.

 

Písemná žádost voliče o vydání voličského průkazu ke stažení zde 

Plná moc k převzetí voličského průkazu ke stažení zde

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: dobricky@meucaslav.cz (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu + tel. kontakt na voliče), případně hlásit na tel.: 327 300 226

 

KONTAKTY:

Jan Dobřický, tel.: 602 777 164, 327 300 226, e-mail: dobricky@meucaslav.cz

Kateřina Jetlebová, tel.: 604 779 797, 327 300 220, e-mail: jetlebova@meucaslav.cz

Jakub Novák, tel.: 737 725 034, 327 300 228, e-mail: novak@meucasalv.cz