Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. , byly dne 31.12.2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dny stanovené pro konání voleb v České republice:

* pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a

* sobota 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nevolí cizí státní příslušník.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 9. října 2021 ihned po uzavření volebních místností.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat (ode dne vyhlášení voleb tj. od 31. 12. 2020)

• písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 1. října 2021.

• osobně lze žádost podat na Městském úřadě Čáslav (odbor Kancelář tajemníka, 2. patro, kancelář č. 12 ) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 6. 10. 2021 do 16:00 hodin.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení , může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem.

 

Voličské průkazy bude městský úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dní přede dnem voleb tj. od čtvrtka 23. 9. 2021, a to buď osobně, prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu Čáslav  tel. 604 779 797 nebo na e-mail: jetlebova@meucaslav.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

 

KONTAKTY:

Kateřina Jetlebová , tel.: 604 779 797, 327 300 230, e-mail: jetlebova@meucaslav.cz

Petra Hamsová , 327 300 200, e-mail: hamsova@meucaslav.cz