Základní informace, důležité termíny, vzor žádosti o VP

VOLIČSKÝ PRŮKAZ VYDÁVÁ

  • obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden
  • zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem


PRO ČÁSLAV PLATÍ, ŽE:

OSOBNĚ PODÁVANÉ ŽÁDOSTI O VP přijímají Ing. Zdeňka Nezbedová, Bc. Markéta Petrová a Jakub Novák, Dis. - 2. patro budovy MěÚ Čáslav, Žižkovo nám. 1 
 
PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI  je možné zanechat v podatelně MěÚ nebo zaslat poštou na adresu MěÚ, příp. elektronicky s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

17. 5. 2019 

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu 

- v listinné podobě s úředně oveřeným podpisem voliče 

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (§ 30 odst. 2 zákona) 

22. 5. 2019 (16 hod.)

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu

9. 5. 2019

První možný termín vydání voličského průkazu

  • žádost může být podána písemně s úředně ověřeným podpisem voliče (dle zák. č. 41/1993 Sb., o vidimaci a legalizaci); pokud volič podává písemnou žádost osobně, není třeba podpis úředně potvrdit; v tomto případě pracovník obecního úřadu ověří totožnost žadatele z jeho platného dokladu totožnosti a jeho na místě učiněný podpis doplní poznámkou, že totožnost byla ověřena; podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je úkon pro účely využití volebního práva (tj. ověření podpisu jak na písemné žádosti o vydání voličského průkazu, tak na plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
  • voličský průkaz vydává obecní úřad pouze voliči,  který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

 

voličský průkaz obecní úřad vydá  NEJDŘÍVE  15tý den přede dnem voleb, tedy  9. května 2019:

  • předáním osobně voliči
  • předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkaz
  • nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu