Volba prezidenta České republiky 2023

Petra Hamsová

Petra Hamsová

finanční účtárna

tel: 327 300 213
e-mail:
odbor: Odbor financí

Kateřina Jetlebová

Kateřina Jetlebová

pracovnice krizového řízení

tel: 604 779 797
e-mail:
odbor: Sekretariát a krizové řízení

Jan Dobřický

Jan Dobřický

správce IT a komunikačních technologií

tel: 327 300 226, 602 659 979
e-mail:
odbor: Odbor informačních a komunikačních technologií

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., byly dne 1. července 2022 vyhlášeny volby prezidenta republiky.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE (I. kolo):

* pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a

* sobota 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Případné II. kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční:

* pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

* sobota 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Voličem je:

  • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
  • ve II. kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,

a nemá:

-         omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu

-         omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu Čáslav tel. 604 779 797 nebo na e-mail: jetlebova@meucaslav.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. Ten může být vydán příslušným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště od 29. 12. 2022.

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.

        • písemně – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 6. ledna 2023.

        • osobně lze žádost podat na Městském úřadě Čáslav (Úsek řízený tajemníkem, 2. patro, kancelář č. 12 ) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 11. ledna 2023 do 16:00 hodin.

  • prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Žádost o voličský průkaz si může volič stáhnout na našich stránkách nebo vyplnit osobně u Kateřina Jetlebová, tel.: 604 779 797, e-mail: jetlebova@meucaslav.cz.     

 

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

Voličské průkazy bude městský úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od čtvrtka 29. prosince 2022, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo voleb může městský úřad vydat nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do středy 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

 

Volba prezidenta v případě nařízené izolace z důvodu covid-19

Na základě zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, bude voličům nacházejícím se v izolaci nebo karanténě v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 umožněno hlasovat ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště.

Pro okres Kutná Hora bude volba prezidenta probíhat na adrese: U Zastávky 280, parkoviště před stanicí HZS, Kutná Hora

Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a potvrzením o izolaci z důvodu covid-19. Voličský průkaz je zapotřebí tehdy, pokud by volič volil mimo volební stanoviště, které bylo zřízeno pro území okresu, ve kterém má trvalý pobyt. Pro hlasování lidí v izolaci na mimořádně zřízených stanovištích však platí dřívější termín, a to pro 1. kolo ve středu 11. ledna (8:00 – 17:00) a pro případné 2. kolo ve středu 25. ledna (8:00 – 17:00).

 

KONTAKTY

Kateřina Jetlebová, tel.: 604 779 797, e-mail: jetlebova@meucaslav.cz

Jan Dobřický, tel: 602 777 164, 327 300 226, e-mail: dobricky@meucaslav.cz

Petra Hamsová, 327 300 200, e-mail: hamsova@meucaslav.cz