nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11
286 01 Čáslav
IČ: 26489678

jednatel společnosti: Ing. Anna Borkovcová

e-mail: jednatel@caslavskaservisni.cz

mobil: 603 199 411

 

Činnost Čáslavské servisní, s.r.o.

Město Čáslav, v němž má svůj domov více než deset tisíc lidí, samozřejmě nemůže být jen místem, kde jsou k dispozici byty, domy či volné stavební parcely. Domov by nebyl domovem bez možnosti setkávání se s přáteli či zkrátka s lidmi stejného názoru, životního postoje. K tomuto účelu slouží například sportovní nebo kulturní zařízení, jež jsou nezbytnou součástí každé obce, která se svým obyvatelům snaží zajistit co nejlepší životní podmínky. Stejně je tomu i v Čáslavi. 

Sportoviště, ale také další zařízení, jež doplňují potřebné vybavení města – jako jsou například některé kotelny bytových domů –, však musí někdo spravovat, starat se o ně, o jejich technický stav, vyřizovat potřebnou agendu spojenou s jejich provozem. 
V minulosti se o uvedenou práci starala společnost Bytové, tepelné a sportovní zařízení města Čáslavi, s.r.o., jako městská organizace. Ta vznikla přeměnou bývalé společnosti BTH (Bytové a tepelné hospodářství) v momentě, kdy bylo třeba řešit také otázku správy sportovišť v souvislosti se změnou zákona, který postavil město do pozice plátce DPH. Tehdejší starosta města, inženýr Jaromír Strnad, k proměně BTH na společnost BTaSZ poznamenal: „Právě skutečnost, že se město Čáslav stalo plátcem DPH, ovlivnila do určité míry možnost jeho podnikání například v oblasti sportovních zařízení. Proto bylo vhodnější tyto záležitosti převést na subjekt, pro nějž bude tato činnost jednodušší a výhodnější.” 
K tématu se v té době vyjádřila také tehdejší vedoucí odboru financí městského úřadu, inženýrka Radka Koníčková, která vysvětlila, že radnice je jako subjekt samosprávy v pozici podnikatele v poněkud zvláštním postavení a z toho vyplývají i některé odlišnosti například v možnosti odpočtu DPH. „Město tuto možnost nemá, proto by jako provozovatel například sportovních komplexů nemohlo uplatnit odpočet DPH a v důsledku by na daních zbytečně zaplatilo více než jiný, k tomu zřízený podnikatelský subjekt. Proto se město rozhodlo, že ačkoliv veškerá sportoviště i nadále zůstanou v majetku města, jejich provozovatelem se stane firma, která bude moci využít zákonné možnosti odpočtu DPH z nakoupeného materiálu, plateb za vodu či teplo v lázních a tak dále.”
V současné době se do historie uvedené společnosti zapsal další milník, a to její proměna v Čáslavskou servisní, s.r.o. Spolu s rozšířením náplně práce organizace bylo třeba změnit také její název tak, aby odpovídal její současné struktuře. 
„Na valné hromadě společnosti, která se uskutečnila v září 2015, bylo rozhodnuto o přejmenování BTaSZ právě na Čáslavskou servisní, s.r.o. Podle mého názoru tento název vystihuje současný stav, kdy se jedná o organizaci, která městu poskytuje určitý servis hned v několika potřebných oblastech,” doplnil starosta města.

Od podzimu roku 2011 se rozšířila činnost BTaSZ města Čáslavi (nyní Čáslavské servisní, s.r.o.) o provoz chaty v Krkonoších v obci Velká Úpa, čp. 104. Chata se nachází přímo na červené sjezdovce Portášky. Chata je vybavena lůžkovinami s povlečením, kompletně zařízenou kuchyní, společenskou místností s televizorem a společným sociálním zařízením. Možnost využití k rekreaci je celoroční. Podrobné informace na www.caslavskachata.cz. Aktuální ceník je k dispozici zde.

Podmínky k placení záloh za ubytování na chatě čp. 104 – Velká Úpa
Rezervační záloha činí 50 % z ceny pobytu.
· Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před dohodnutým datem nástupu, činí storno poplatek částku ve výši 50 % zaplacené zálohy.
· Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu od 14 do 30 dnů před dohodnutým termínem,
činí storno poplatek částku ve výši 80 % zaplacené zálohy.
· Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době do 13 dnů před dohodnutým datem nástupu, respektive nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí storno poplatek částku ve výši 100 % zaplacené zálohy.
· Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
· Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze e-mailem nebo písemně.
· Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení zaplacené zálohy nebo její poměrné části,
provozovatel ji vrátí způsobem, který určí objednatel, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo
k písemnému zrušení objednávky provozovateli.
· Záloha bude zúčtována při zaplacení celkové částky za pobyt.
· Zaplacením zálohy objednatel souhlasí s těmito storno podmínkami.
· Pes/kočka – zdarma po dohodě s provozovatelem, pokud nebudou hlukem nebo pachem obtěžovat ostatní ubytované.