Logo města Čáslav

logo_web_zakl

Logo a jeho použití je dovoleno pouze se souhlasem a za dodržení pravidel určených logomanuálem.
Pro udělení povolení kontaktujte Odbor vnějších vztahů a komunikace (platí i při požadavku pro získání dalších barevných variant a při dotazech ohledně použití).

 

Do zvláštní kategorie spadá logovarianta, které se používá při schválení dotačních titulů s dovětkem „Podpořeno městem Čáslav“.


Při použití loga musí být předložen grafický náhled finalizovaného produktu, nebo maketa či náhled produktu. A specifikovat, zda produkt má být určen ke komerčnímu či nekomerčnímu využití.

 

Znak města

Znak města je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) chráněn před použitím třetích osob. Dle § 34a, odst. 3 mohou znak města volně používat obce a města jimž byl znak udělen a jimi zřízené a založené organizační složky či právnické osoby.Ostatní musejí mít pro použití svolení města (obce). 

Žádost je třeba dodat v dostatečném předstihu před plánovaným použitím znaku města, neboť svolení uděluje rada města. Na základě pověření rady města (je vždy součástí usnesení) vydává písemné svolení k použití znaku města vedoucí kanceláře tajemníka.

K žádosti je třeba vždy přiložit grafický návrh použití znaku města nebo maketa či vzorek předmětu použití. Další přílohy jsou:

V případě, že žadatelem je fyzická osoba:    
    1) kopie živnostenského oprávnění v případě, že se jedná o podnikající fyzickou osobu
    2) čestné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města

V případě, že žadatelem je právnická osoba:
    1) kopie živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné identifikační listiny
    2) česné prohlášení o nekomerčním využití nebo návrh na vypořádání v případě komerčního využití znaku města
    3) zmocnění fyzické osoby k jednání na účet právnické osoby, pokud takové zmocnění nevyplývá z výše uvedených dokumentů

F.A.Q.

Může být logo či znak města být použit bez vědomí a souhlasu?
Ne, pokud by nastala tato situace, budou podstoupeny nutné právní kroky k řešení situace.

Kam odeslat grafické náhledy, kde bylo použito logo či znak města?
Odbor vnějších vztahů a komunikace.