Terénní sociální práce

Miloslav Nykodým

Bc. Miloslav Nykodým

vedoucí odboru

tel: 327 300 110, 607 015 623
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Šárka Jarošová

Bc. Šárka Jarošová

sociální pracovnice

tel: 327 300 134, 727 805 047
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Martina Smetanová

Bc. Martina Smetanová

sociální pracovnice

tel: 327 300 134, 727 805 136
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Alena Cypriánová

Alena Cypriánová

referent sociálních věcí

tel: 724 372 392
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální práce:

Terénní sociální pracovnice vykonávají depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Poskytují odborné sociální poradenství a zprostředkovávají sociální služby za účelem předcházení výskytu negativních sociálních jevů.

 • zajišťují evidenci a vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo, které přepravuje osobu těžce zdravotně postiženou
 • zajišťují agendu sociálních pohřbů
 • vykonávají výkon veřejného opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a soud ustanovil Město Čáslav opatrovníkem těchto osob
 • práce s nepřizpůsobivými občany
 • zjišťují poznatky o životní situaci, provádějí sociální šetření pro potřeby rozhodnutí ve věci nároků na dávky a služby
 • spolupracují s obecními úřady, okresní správou sociálního zabezpečení i s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi (Diakonie, Domek, Kopretina, Život 90, ANIMA Čáslav)
 • spolupracují s Policií ČR – oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • účastní se řešení komplikovaných situací klientů společnosti
 • zajišťují sociální poradenství a pomoc pro zdravotně postižené, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory

Sociální kurátor pro dospělé poskytuje sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením:

 • osobám v jiných nepříznivých sociálních situacích
 • osobám ohroženým domácím násilím
 • osobám opouštějícím ochrannou a ústavní výchovu
 • osobám z výkonu trestu
 • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
 • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • osobám bez přístřeší
 • osobám se závislostmi

Dále spolupracuje s Vězeňskou službou České republiky, probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky.

Vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti.

Spolupracuje s úřadem práce v souvislosti s výplatou dávky mimořádné okamžité pomoci dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Vypracovává individuální plán mladého dospělého, podle § 50 d, zákona č. 359/1999 Sb.  O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.