Odbor majetku a investic

Markéta Šafránková

Mgr. Markéta Šafránková

vedoucí odboru

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Jakub Řebíček

Jakub Řebíček, DiS.

pracovník oddělení investic

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Jan Šulc

Jan Šulc, MPA

zvláštní užívání silnic, místní komunikace

tel: 327 300 221
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Aleš Bohdan

Aleš Bohdan

správa a údržba bytů, pohřebnictví

tel: 722 961 905
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Kamila Formanová

Kamila Formanová

správa bytů

tel: 727 888 963
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

František Marcaník

František Marcaník

správce hřbitova

tel: 725 446 690
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Ivana Říhová

Ivana Říhová

správa bytů

tel: 702 039 174
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Olga Smetanová

Ing. Olga Smetanová

zahradnické práce

tel: 602 108 682
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Nikol Štěpánová

Ing. Nikol Štěpánová

investice

tel: 725 146 502
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Veronika Zachariášová

Veronika Zachariášová

Sekání, údržba zeleně

tel: 725 188 946
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Stanislava Pazourová Hamsová

Stanislava Pazourová Hamsová

dotační specialista

tel: 702 168 382
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Markéta Rajdlová

Markéta Rajdlová

referent majetkové správy

tel: 602 610 322
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Kateřina Katrnošková

Kateřina Katrnošková, DiS.

referent majetkové správy

tel: 728 409 764
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Vinzens Mede Klára

Ing. Klára Vinzens Mede

Referent správy majetku města

tel: 606 090 882
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

 • na základě rozhodnutí orgánů města, popř. v rozsahu oprávnění daných vnitřními předpisy, zabezpečuje nakládání s majetkem města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • prokazuje vlastnictví k nemovitostem v působnosti odboru
 • podává žádosti na úřady a instituce k nabývacím titulům
 • dohledává materiály v archivech
 • zřizuje věcná břemena a jiná práva k nemovitostem, připravuje smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
 • zajišťuje geometrické plány a kontroluje výměry věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města
 • zajišťuje a sleduje vklady na katastru nemovitostí
 • zajišťuje fakturaci věcných břemen a kontroluje platby za věcná břemena
 • spolupracuje při komplexních a dočasných pozemkových úpravách
 • vymezuje nemovitý majetek, který je pronajímán
 • navrhuje interní normy pro nakládání s nemovitým majetkem
 • dohledává majetkové nesrovnalosti, popř. přijímá podněty od jiných subjektů
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města
 • na základě rozhodnutí zastupitelstva města uzavírá smluvní vztahy o převodu nemovitostí a podává návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí
 • zpracovává podněty veřejnosti, odborných komisí místní samosprávy a ostatních subjektů souvisejících s majetkem města, se zájmy města v řízeních, jejichž je město účastníkem
 • zpracovává podklady o povolení užívání veřejného prostranství (mimo komunikace)
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu veřejných prostředků a jeho změn
 • je zadavatelem a účastníkem procesu zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje kontrolu průběhu provozních akcí v působnosti odboru
 • vede správu bytových domů
 • zajišťuje oblast revizí nemovitostí v majetku města
 • zabezpečuje agendu nájmu majetku města včetně bytového a nebytového fondu a v souladu s rozhodnutím volených orgánů a závaznými předpisy realizuje smluvní nájemní vztahy
 • realizuje výběrová řízení na pronájem bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města
 • vyhlašuje výběrové řízení na byty DPS
 • koordinuje výměnu bytů v majetku města
 • zabezpečuje předávání bytů a převzetí bytů dle usnesení RM
 • zajišťuje inventarizaci městského majetku  
 • zabezpečuje plynulé převody elektroměrů a plynoměrů po nájemnících v bytových i nebytových prostorech
 • vyhotovuje měsíční předpisy nájemného a služeb
 • provádí vyúčtování nájemného a služeb, kontroluje a eviduje úhrady nájemného a služeb za byty a nebytové prostory v majetku města
 • zabezpečuje uzavírání smluv o kaucích u nájemních bytů
 • vypracovává podklady pro vymáhání dluhů a vede agendu pohledávek v rámci bytového a nebytového fondu
 • řeší dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého na nájemném za užívání bytu, nebytového prostoru, pozemku ve vlastnictví města
 • zpracovává upomínky, výzvy a splátkové kalendáře dle platné směrnice
 • eviduje přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné náklady související s bytovými a nebytovými prostory
 • vypovídá uzavřené nájemní smlouvy a připravuje podklady k žalobám na vyklizení bytu a nebytových prostor po skončení nájmu, spolupracuje při exekucích  
 • spolupracuje a vyřizuje záležitosti od SVJ v domech, kde je město vlastníkem bytů včetně zajištění domovních schůzí
 • provádí veškerou fakturaci za odbor správy majetku města, odbor životního prostředí a odbor investic
 • provádí výpočet a fakturaci odměny za službu městské policie  
 • vyhlašuje výběrová řízení na dodavatele energií
 • spravuje a aktualizuje seznam odběrných míst elektřiny a plynu města a organizací
 • zajišťuje zpracování, odesílání a příjem datových souborů České pošty
 • spravuje a aktualizuje ucelený mapový informační portál k evidenci majetku a mobiliáře města
 • vydává vyjádření s dotčením majetku města jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby, popřípadě jako ten, kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemeni a jako soused pro územní souhlas, stavební řízení, pro ohlašované stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu
 • zajišťuje plnění povinnosti vlastníka technické infrastruktury sdělit stavebníkovi údaje o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby
 • zabezpečuje agendu delegování zástupců města do orgánů společností a organizací v působnosti odboru, v nichž je město zastoupeno
 • připravuje nová území v rámci územního plánu – vykupuje pozemky od vlastníků, urbanismus, řeší zainvestování pozemků inženýrskými sítěmi, zajišťuje celou problematiku prodeje pozemků aukcí
 • zajišťuje celkovou problematiku dětských hřišť v majetku města dle platných norem, řešení vlastnických vztahů k pozemkům pod budoucím hřištěm, zajišťuje výstavbu nových hřišť a jejich dozorování, pravidelné prohlídky stávajících dětských hřišť a odstraňování závad
 • zajišťuje údržbu a nákup nového městského mobiliáře
 • spravuje a zabezpečuje chod tělovýchovných zařízení v majetku města v působnosti odboru
 • zajišťuje správu, celkovou agendu a kontrolní činnost v oblasti péče o veřejnou zeleň
 • spolupracuje s lesním hospodářem při správě majetku města
 • spravuje oblast pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, vyřizuje škodní události za město  
 • koordinuje a řídí činnost veřejnoprospěšných pracovníků města a vykonavatelů alternativních trestů v rámci úklidu města a ostatních činností
 • zabezpečuje správu, opravy v oblasti pohřebnictví včetně souvisejících agend
 • úzce spolupracuje s firmou města Čáslavská servisní, s.r.o.
 • zpracovávání návrhů investičních plánů
 • příprava investičních akcí, nové výstavby a rozsáhlých oprav budov, staveb a technologických zařízení v majetku města
 • příprava a realizace výběrových řízení investičních akcí a oprav v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • dozorování průběhu realizace investic a oprav, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
 • zajišťování a administrace finanční podpory projektů z dotačních programů
 • příprava investičních akcí a rozsáhlých oprav místních komunikací a veřejného osvětlení
 • příprava a realizace výběrových řízení v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti místních komunikací a veřejného osvětlení
 • zajišťování vyjádření vlastníka k žádostem o zábor veřejného prostranství v rámci místních komunikací (např. předzahrádky)
 • vyjádření vlastníka místních komunikace k udělení licencí dopravcům hromadné dopravy osob
 • vyjádření vlastníka místní komunikace k projektovým dokumentacím pro územní a stavební řízení
 • vyjádření vlastníka místní komunikace k žádostem o zvláštní užívání (např. překopy, výkopy, lešení, sjezdy)

 

 

Kde nás najdete