Zemědělský podnikatel

Kdo musí být zapsán do evidence zemědělského podnikatele?

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou a plně svéprávnou, má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu a prokáže základní znalost českého jazyka, nejedná-li se o občana České republiky ani občana členského státu Evropské unie.

 

Kdo nemusí být zapsán do Evidence zemědělského podnikatele?

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti nebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství.

 

Charakteristika zemědělské výroby

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmeně b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Dále se zemědělskou výrobou rozumí zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

 

Kde se lze zaevidovat?

Podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Čáslavi se může zemědělský podnikatel zaevidovat na živnostenském úřadě sídlícím na nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1. Podrobnější informace Vám mohou poskytnout pracovnice úřadu na telefonních číslech 327 300 214, 215, 216.

 

Které doklady jsou potřebné k zápisu do evidence?

Fyzické osoby musejí mít k zápisu do této evidence tyto doklady: průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě), doklad o zaplacení správního poplatku (lze uhradit na místě), dále doporučujeme osvědčení samostatně hospodařícího rolníka (v případě, že dříve fyzická osoba podnikala v zemědělství).

Osoba jednající jménem právnické osoby k zápisu do Evidence zemědělského podnikatele předloží: průkaz totožnosti, žádost o zápis do této evidence (lze získat a vyplnit na místě), doklad o existenci právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku), doklad o zaplacení správního poplatku (lze uhradit na místě).

Dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je stanoven správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000 Kč, za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci ve výši 500 Kč. Poplatek za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele je ve výši 100 Kč (předmětem poplatku není změna, která navazuje na změny již provedené v obchodním nebo jiném rejstříku).

 

Oznamování změn v Evidenci zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo (nejde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců). V případě porušení této povinnosti hrozí zemědělci pokuta až do výše 50 000 Kč. Dále je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby delší než 6 měsíců, popř. opětovné pokračování v provozování zemědělské výroby. Oznámení o provedení změny v této evidenci nebo podání žádosti o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Platí ještě osvědčení pro samostatně hospodařící rolníky?

Dle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 85/2004 Sb. (později změněno novelou č. 441/2005 Sb.), kterým se novelizoval zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, které nabyly účinnosti 1. 5. 2004, platilo osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pouze 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tj. do 1. 5. 2009. Fyzická osoba, která nadále hodlá podnikat v zemědělství, musí být zapsána v Evidenci zemědělského podnikatele, nemůže provozovat svoji činnost na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka. Upozorňujeme, že výše uvedené lhůty platily pouze pro podnikatele – fyzické osoby, kterým bylo podle původní právní úpravy vydáno osvědčení o samostatně hospodařícím rolníkovi. Právnické osoby, které podnikají v zemědělství, měly požádat o vydání osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského podnikatele dnem nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb., tzn. již 1. 5. 2004.