Zahraniční fyzické osoby

Podmínky pro získání živnosti volné, řemeslné, vázané (pouze pro cizí státní příslušníky nebo pro občany ČR bez trvalého pobytu na území ČR).

 

Pro zvolení správného postupu je nutno nejprve určit, zda ohlašovatel

  • je občanem EU, EHP či Švýcarské konfederace nebo
  • se pro účely živnostenského zákona považuje za občana členského státu EU (§ 70 ŽZ) nebo
  • je občanem třetí země

 

EU (Evropská unie):

  • Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,, Španělsko, Švédsko

 

EHP (Evropský hospodářský prostor):

  • Lichtenštejnsko, Island, Norsko, členské státy EU (Švýcarsko smlouvu o přistoupení k EHP neratifikovalo)

 

Pro účely živnostenského zákona se dle § 70 ŽZ považuje za občana členského státu Evropské unie i:

a) občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru či občan Švýcarské konfederace

b) rodinný příslušník občana Evropské unie nebo osoby uvedené v písmenu a)

c) osoba, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, a její rodinný příslušník

d) občan třetí země, kterému bylo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta

e) občan třetí země, kterému byl na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia, stáže nebo dobrovolnické služby v Evropské dobrovolné službě

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), kterému byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt

g) občan třetí země, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem

h) držitel modré karty Evropské unie

 

Občan třetí země:

  • není občanem státu EU, EHP ani Švýcarské konfederace a současně jej nelze podle § 70 pro účely živnostenského zákona považovat za občana členského státu EU