Živnostenský úřad – popis činnosti

Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění a dle tohoto předpisu:

 • úřad zabezpečuje v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání ve smyslu a rozsahu uvedeného zákona
 • plní funkci Centrálního registračního místa
    

Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, a v souladu s vyhláškou č. 248/2009 Sb.:

 • plní funkci jednotného kontaktního místa pro osoby usazené na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • vydává fyzickým a právnickým osobám výpisy ze živnostenského rejstříku, jakožto doklady o oprávněních pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • provádí kontrolu, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese
 • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně (zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně)
 • při zjištění porušení živnostenského zákona ukládá pokuty ve správním nebo příkazním řízení
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují-li překážky provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy

 

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a to zejména:

 • vede agendu zemědělských podnikatelů
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí změny v této evidenci

 

 Kontrolní činnost: 

 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném ust. § 23 odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů v oblasti obchodu a služeb podle umístění provozovny
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů v oblasti zákazu nákupu a prodeje zboží
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů v oblasti dodržování informačních povinností uložených cestovním kancelářím a cestovním agenturám
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů v oblasti dodržování povinností cestovních kanceláří a cestovních agentur týkající se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném ust. § 25a odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů v oblasti povinností stanovených cestovním kancelářím a cestovním agenturám podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů v oblasti dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném ust. § 30 odst. 8 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí kontrolu dodržování povinnosti podle ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů v oblasti dodržování povinností provozování plavidel na vnitrostátních vodních cestách

 

  Kontaktní místo Czech POINT:

 • plní funkci kontaktního místa Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů ČR, dále výpis z bodového hodnocení osob
 • v rámci kontaktního místa jsou prováděny úkony týkající se datových schránek

 

Další činnosti:

 • provádí vidimaci, legalizaci (ověřování pravosti listin a podpisů)
 • spolupracuje s Policií ČR (hospodářská kriminalita, oddělení cizinecké policie), finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, úřady práce, Českou obchodní inspekcí, Českou inspekcí životního prostředí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, krajskou hygienickou stanicí, celními úřady, oblastním inspektorátem práce, apod.
 • je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živnosti ohlašovací volné