Ověřování listin a podpisů

Ověřování shody opisu a kopie s listinou (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba dostavit se na úřad pověřený prováděním vidimace a legalizace.

 

Na Městském úřadu Čáslav ověřování listin a podpisů zajištují tyto pracoviště:

  • Nám. Jana Žižky z Trocnova 1

odbor obecní živnostenský úřad – přízemí (naproti podatelně)

matriční úřad – 1. patro budovy, č. dveří 6

  • Generála Eliáše čp. 6

odbor školství, kultury a památkové péče, II. patro, č. dveří 209

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

U ověření listiny žadatel neprokazuje totožnost. V případě ověření pravosti podpisu na listině musí fyzická osoba prokázat totožnost.

 

Které doklady potřebujete mít s sebou:

Legalizace (ověření pravosti podpisu):

  • fyzická osoba předloží listinu, na níž má být podpis ověřen
  • občan ČR – OP, ŘP, CP
  • cizinec – CP, průkaz totožnosti občana EU nebo doklad o opravňující k pobytu na území ČR, za předpokladu, že obsahuje fotografii žadatele
  • osoba požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva identifikační průkaz vydaný MZV, za předpokladu, že obsahuje fotografii žadatele

Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou):

  • je třeba předložit originál listiny, která má být vidimována

 

Správní poplatky:

  • správní poplatek za ověření každého podpisu na listině (legalizace) činí 30 Kč
  • správní poplatek za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) činí 30 Kč za každou započatou stranu A4 nebo menší
  • správní poplatky se hradí před provedením úkonu v hotovosti na pracovišti ověřování