Novely právních předpisů

Živnostenský zákon je právní normou, která byla během své účinnosti velmi často novelizována. Z tohoto důvodu byla připravena stránka, kde jsou průběžně zveřejňovány nové právní předpisy a změny související se živnostenským podnikáním. Jednotlivé odkazy na normy zároveň obsahují komentář o nejdůležitějších změnách.

 

208/2021 Sb. – nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

 • účinnost od 1. 7. 2021     
 • v rámci vázané živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ se nově zakazuje prodej psů a koček, neboť zákonem č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, byl zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty
 • mění se náplň živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“
 • u oboru živnosti volné „58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“ se vypouští činnosti, které jsou nyní předmětem živnosti vázané „Realitní zprostředkování“
 • vkládá se obsahová náplň nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“
 • nově se vkládá náplň oboru živnosti volné „80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ 
 • nově se vkládá náplň oboru živnosti volné „81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“            

 362/2021 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    

 • účinnost novely živnostenského zákona od 1. 7. 2022      
 • zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích není živností, nově tito podnikatelé musejí, po doložení odborné způsobilosti, získat oprávnění od Energetického regulačního úřadu

 527/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

 • účinnost od 1. 1. 2021
 • vázanou živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ a obory činnosti živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel není bezúhonný, nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná
 • obory živnosti volné „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ lze provozovat pouze v případě, že byly ohlášeny

540/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

 • účinnost od 1. 1. 2021
 • v rámci Centrálního registračního místa, zřízeného na živnostenském úřadě, může osoba společně s ohlášením živnosti nebo s žádostí o koncesi učinit oznámení o vstupu do paušálního režimu

543/2020 Sb. – zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

 • účinnost od 1. 1. 2021
 • živností není činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností

422/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1. 11. 2020
 • fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadě podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce. Živnostenský úřad následně žádost předá Ministerstvu pro místní rozvoj. O průkaz lze bez poplatku požádat do 28. 2. 2021.

336/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 • účinnost od 1. 1. 2021
 • živností není nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení       

238/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1. 7. 2020
 • došlo k vypuštění § 59 živnostenského zákona 

190/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

 • účinnost od 25. 4. 2020
 • byla prodloužena lhůta pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ na 12 měsíců
 • podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb. oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zmiňovaného zákona, tedy do 3. 3. 2021, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniká.

189/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

 • účinnost od 24. 4. 2020
 • on-line zprostředkovatelé služeb v cestovním ruchu jsou povinni na výzvu živnostenského úřadu sdělit údaje o poskytovaných službách 

117/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • účinnost od 1. 1. 2021 (účinnost zákona změněna zákonem č. 422/2020 Sb.)
 • fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadě podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce. Živnostenský úřad následně žádost předá Ministerstvu pro místní rozvoj.

115/2020 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony                                   

 • účinnost od 1. 7. 2020       
 • k žádosti o koncesi k provozování Silniční motorové dopravy nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a k žádosti o koncesi k provozování Silniční motorové dopravy osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče se již nevyjadřuje dopravní úřad. Živnostenský úřad tak nemusí pro tento rozsah koncese vyžadovat stanovisko jiného správního orgánu, proces rozhodování o udělení koncese se díky tomu zjednoduší a zrychlí.         

39/2020 Sb. – zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)    

 • účinnost od 3. 3. 2020
 • je zřízena nová vázaná živnost „Realitní zprostředkování“, pro kterou je nutné prokazovat odbornou způsobilost
 • v rámci volné živnosti lze nadále provozovat „nákup, prodej, správu a údržbu nemovitosti“
 • zavádí se povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případnou způsobenou újmu, přičemž povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti je nutné nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti zákona (do 3. 5. 2020)
 • podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 3. 9. 2020) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniká. Ohlášení živnosti vázané nepodléhá správnímu poplatku.
 • realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 živnostenského zákona nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti novely zákona. Tedy do 3. 3. 2022 je podnikatel povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou stanoveny v příloze č. 5 živnostenského zákona.