Sídlo podnikání

Jakým dokladem lze prokázat vztah k sídlu?

K doložení právního důvodu pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil své sídlo, postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí. Prokazovat majetkoprávní vztah k nemovitosti není nutné, pokud sídlo bude shodné s bydlištěm (není-li bydliště ohlašovna).

 

Sídlo – adresa, odkud podnikatel řídí svoji podnikatelskou činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, zázemí atd.). Sídlo si volí podnikatel / fyzická osoba podle vlastní úvahy, nejčastěji to bývá adresa trvalého bydliště, ale není to pravidlem, lze samozřejmě mít sídlo shodné s adresou své provozovny. Pokud se však adresa sídla liší od trvalého bydliště, je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu dokladovat dokumentem prokazujícím právní důvod pro užívání prostor. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu (na ohlašovně trvalého pobytu), musí doložit souhlas obce s umístěním sídla podnikání. Fyzická osoba může mít jen jedno sídlo, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (i pro více živností). Adresu sídla musí mít podnikatel vždy. Od 1. 1. 2014 byl termín „místo podnikání“ nahrazen slovem „sídlo“.  

Provozovna – prostor, v němž je živnost provozována. Jedná se o nejdůležitější znak provozovny.