Provozovna

Zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání, § 17:

1)      Provozovna je prostor, ve kterém je živnost provozována. Ne vždy je tento prostor totožný s adresou sídla. Provozoven může mít podnikatel i více. Sídlo má vždy jen jedno a slouží převážně k doručovacím účelům ze strany úřadů.

Provozovnou může být i automat (či podobné zařízení) sloužící k poskytování služeb a k prodeji zboží, a to i mobilní provozovna.

2)      Mobilní provozovna je ta, jež je přemístitelná a není umístěna na jednom místě déle než tři měsíce.

3)      Živnost může podnikatel provozovat i ve více provozovnách.

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod užívání provozovny, což neplatí pro mobilní provozovny a automaty.

Je-li provozovna umístěna v bytě, který podnikatel nedrží v soukromém vlastnictví, je oprávněn zde živnost provozovat jen se souhlasem vlastníka tohoto bytu či nemovitosti.

4)      Podnikatel je povinen zajistit způsobilost provozovny určené pro provozování konkrétní živnosti.

5)      V Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování na provozovně podle odstavce 3 podnikatel uvede:

–          obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

–          identifikační číslo osoby (IČO),

–          adresu provozovny, případně umístění provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti živnosti volné provozovaný na dané provozovně.

6)      Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny (IČP). Nebylo-li již toto IČP přiděleno, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Podat toto oznámení může podnikatel na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice (viz §71 Místní příslušnost, odst. 1, zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání) nebo na pracovištích Czech POINT, případně elektronickou cestou pomocí elektronických žádostí k tomuto určených. Elektronická žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem a odeslána v nezměněném formátu „.pdf“, a to pomocí datové schránky.

7)      Provozovna musí být zvenčí trvale viditelně označena:

–          obchodní firmou,

–          nebo názvem,

–          nebo jménem a příjmením podnikatele

–          a jeho identifikačním číslem osoby.

Mobilní provozovna a automat musejí být označeny údajem o sídle nebo adrese umístění odštěpného závodu zahraniční osoby.

8)      Provozovna, která je určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 29c), musí být trvale a zvenčí označena také:

–          jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

-          prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

-          kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

9)      Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, pokud tomu nebrání závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

10)   Podnikatel může prodávat zboží a poskytovat služby jen tehdy, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Tento prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů však nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy. 

 

 

Otázky a odpovědi – Provozovna § 17

 

1)      Chci ukončit činnost v provozovně, co musí obsahovat mé podání?

Ukončení činnosti v provozovně je nutné předem oznámit živnostenskému úřadu. Vedle své identifikace, adresy provozovny a faktického data ukončení činnosti je podnikatel povinen nejpozději k tomuto dni též oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. 

 

2)      Jaký je rozdíl mezi sídlem podnikání a provozovnou?

 

Sídlo je adresa, odkud podnikatel řídí svoji podnikatelskou činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, zázemí atd.). Sídlo si volí podnikatel / fyzická osoba podle vlastní úvahy, nejčastěji to bývá adresa trvalého bydliště, ale není to pravidlem, lze samozřejmě mít sídlo shodné s adresou své provozovny. Pokud se však adresa sídla liší od trvalého bydliště, je podnikatel povinen jej živnostenskému úřadu dokladovat dokumentem prokazujícím právní důvod pro užívání prostor. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu (na ohlašovně trvalého pobytu), musí doložit souhlas obce s umístěním sídla podnikání. Fyzická osoba může mít jen jedno sídlo, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (i pro více živností). Adresu sídla musí mít podnikatel vždy. Od 1. 1. 2014 byl termín „místo podnikání“ nahrazen slovem „sídlo“.  

Provozovna je prostor, ve kterém je živnost provozována. Ne vždy je tento prostor totožný s adresou sídla. Provozoven může mít podnikatel i více. Sídlo má vždy jen jedno a slouží převážně k doručovacím účelům ze strany úřadů.

 

3)      Pokud mám trvalé bydliště (sídlo) v (u) Čáslavi a zřizuji si provozovnu např. v Kolíně, kde musím oznamovat zahájení činnosti v provozovně?

Podat oznámení může podnikatel na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice (viz. §71 Místní příslušnost, odst. 1, zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání) nebo na pracovištích Czech POINT, ale i elektronickou cestou pomocí elektronických žádostí k tomu určených. Elektronická žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem a odeslána v nezměněném formátu „.pdf“, a to pomocí datové schránky.

 

4)      Jakým způsobem se označuje provozovna?

Provozovna musí být trvale zvenčí viditelně označena:

-          obchodní firmou,

-          nebo názvem,

-          nebo jménem a příjmením podnikatele

-          a jeho identifikačním číslem osoby.

Mobilní provozovna a automat musejí být označeny údajem o sídle nebo adrese umístění odštěpného závodu zahraniční osoby.

 

5)      Co je to IČP provozovny a kde ho můžu najít?

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny (IČP). Nebylo-li již toto IČP přiděleno, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.