Oznámení změn

Kam se mají změny u PO oznamovat dříve: na OR, nebo na živnostenský úřad?

Od 1. 7. 2008 obecně platí: pokud se jedná o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, pak tyto změny již není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Obchodní rejstřík má povinnost informovat příslušný živnostenský úřad dle adresy sídla podnikatele. Změna obchodní firmy a sídla se tedy oznamuje pouze na příslušný rejstříkový soud. Podnikatel / právnická osoba může živnostenský úřad požádat o vydání výpisu z živnostenského rejstříku s aktuálními údaji, výpis je zpoplatněn částkou 20 Kč za každou započatou stranu. Podnikatel může navštívit kterýkoli živnostenský úřad v České republice podle svého uvážení. Živnostenský úřad, kde podání (žádost o výpis ze ŽR) podnikatel učinil, vydá podnikateli po provedené změně výpis z živnostenského rejstříku s aktuálními údaji.

 

Pokud změním bydliště, např. z Brna do Čáslavi, na kterém živnostenském úřadě mám tuto změnu nahlásit?

Podnikatel / fyzická osoba změnu bydliště oznamovat živnostenskému úřadu nemusí. Díky fungujícím základním registrům se živnostenský úřad příslušný podle sídla podnikatele tuto informaci ze základních registrů dozví a změnu bydliště do živnostenského rejstříku zapíše ze své úřední povinnosti. Zároveň ovšem vyvstává otázka adresy sídla u tohoto podnikatele, pokud se na původní adrese sídla již nevyskytuje nebo již nemovitost nevlastní např. z důvodu prodeje. V takovém případě má povinnost oznámit změnu adresy sídla živnostenskému úřadu ve lhůtě do 15 dnů a tato změna je zpoplatněna částko 100 Kč. Podnikatel může navštívit kterýkoli živnostenský úřad v České republice podle svého uvážení. Živnostenský úřad, kde podání (oznámení) podnikatel učinil, vydá podnikateli po provedené změně výpis z živnostenského rejstříku s aktuálními údaji.

V případě, že v živnostenském rejstříku ohlašovatel požádal o vyznačení trvalé shody adresy bydliště a sídla, při zápisu změny bydliště ze základních registrů živnostenským úřadem, změní se obě adresy, tedy adresa sídla také. Tuto situaci lze ověřit na veřejné části živnostenského rejstříku (odkaz na rzp.cz). Podnikatel může požádat o výpis z živnostenského rejstříku s aktuálními údaji, výpis je zpoplatněn částkou 20 Kč za každou započatou stranu.