Ohlášení živnosti

Doklady k ohlášení živnosti (žádost o koncesi):

  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • 1000 Kč
  • doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 a § 22 z. č. 455/1991., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; u volné živnosti není potřeba dokládat odbornou způsobilost
  • souhlas s umístěním sídla (nově založená právnická osoba a fyzická osoba, pokud není bydliště shodné se sídlem nebo jde o ohlašovnu úřadu)
  • nově vznikající právnická osoba předloží zakladatelskou listinu (notářský zápis)

Výpis z rejstříků trestů k ohlášení nedokládáte, úřad si jej obstará sám (občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR). Občan „třetí země“ doloží výpis z rejstříku trestů nebo obdobný doklad prokazující bezúhonnost, ne starší 3 měsíců a přeložený do českého jazyka tlumočníkem z České republiky (seznam znalců najdete na www.justice.cz).

 

Chci s předstihem ohlásit živnost, ale aby mi platila až po jednom měsíci, je to možné?

Ohlašovací živnosti (volná, řemeslné, vázané) vznikají dnem ohlášení, u koncesí je dnem vzniku živnostenského oprávnění den nabytí právní moci rozhodnutí. Výjimku tvoří nově založené právnické osoby, neboť těm vzniká živnostenské oprávnění až dnem zápisu do veřejného rejstříku (většinou obchodní rejstřík).

Datum vzniku živnostenského oprávnění tedy nelze stanovit, ale je možné s ohlášením živnosti (v ten samý den) oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Na změnovém listě se vyznačí konkrétní data – odkdy dokdy je přerušeno. Následující den se živnostenské oprávnění rozbíhá automaticky.

 

Byl jsem pravomocně odsouzen, mohu si ohlásit živnost?

Živnostenský úřad posuzuje bezúhonnost, která je jednou z všeobecných podmínek provozování živnosti. Dle znění § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Výpis z Rejstříku trestů ČR není třeba živnostenskému úřadu dokládat (např. občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR), neboť živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů ČR podle zvláštního právního předpisu. Zároveň je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Vaši bezúhonnost posuzuje živnostenský úřad, u kterého došlo k ohlášení živnosti (žádosti o koncesi).

 

Je se mnou vedena insolvence, mohu podnikat?

V tomto případě je potřeba přihlédnout ke znění § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který řeší překážky provozování živnosti. Například živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz; po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo od právní moci rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodů, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. V průběhu insolvenčního řízení může osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění, oznámit přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

 

Podnikám jako fyzická osoba. Jaký údaj v evidenci mám uvádět na fakturách, listinách, když nejsem zapsán v OR?

Každý podnikatel musí na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu uvádět své jméno, příjmení, sídlo a IČO; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Na listině lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem (§ 435 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

Mohu si ohlásit živnost, když mám bydliště na ohlašovně úřadu?

Ano, ale je třeba doložit právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil sídlo, např. vyplněný tiskopis „Souhlas s umístěním sídla“, který je k dispozici na webových stránkách města v sekci Obecní živnostenský úřad – Formuláře ke stažení. Souhlas s umístěním sídla dává vlastník nemovitosti; v případě společného jmění manželů musejí souhlasit oba. Pokud je více vlastníků nemovitosti, musí souhlasit nadpoloviční většina vlastníků (počítáno dle podílů na nemovitosti). Zároveň je podnikatel povinen dle znění § 31 odst. 2 z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, viditelně označit jménem, příjmením a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od jeho bydliště.