Centrální registrační místo (CRM)

V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP) byla zřízena Centrální registrační místa (CRM). Centrální registrační místa působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR.

Podnikatelé využijí CRM, vedle ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), rovněž k podání přihlášky k daňové registraci, důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Existuje tak jednotný kanál pro komunikaci státu s podnikatelem prostřednictvím živnostenských úřadů. Vzniklá Centrální registrační místa umožňují přímé provedení nezbytných úkonů tak, aby podnikání mohlo být zahájeno během několika dní. Prostřednictvím CRM je možno provést vedle vlastního ohlášení živnosti také oznámení pro další instituce (finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, úřad práce i příslušnou zdravotní pojišťovnu), a to vše za použití jediného formuláře. Informační systémy a databáze jednotlivých úřadů jsou propojeny přes Registr živnostenského podnikání.

Podnikatelé se mohou registrovat k podnikání, příp. provést změny v registraci, na jediném místě, prostřednictvím jediného formuláře. Pokud však podnikatel hodlá provést úkony nejen vůči živnostenskému úřadu, ale i pro další instituce, pak je použití Jednotného registračního formuláře povinné. Povinnost použít tiskopis vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu je stanovena také pro ohlášení živnosti nebo pro žádost o koncesi.

Prostřednictvím CRM je též možné oznámit nové skutečnosti a změny pro ostatní orgány státní správy, aniž by se změna přímo týkala činnosti živnostenského úřadu (lze tedy oznámit veškeré změny údajů, které se vyplňují v Jednotném registračním formuláři a jeho přílohách). Oznámená změna údajů je elektronicky zaslána živnostenský úřadem příslušné instituci.

 

Pomocí Jednotného registračního formuláře (JRF) jsou možné tyto registrace, resp. přihlášky do evidencí:

1.   Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • ohlášení živnosti
 • žádost o koncesi
 • oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno
 • přihláška k registraci k dani z příjmů 
 • přihláška k silniční dani
 • změny registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k silniční dani
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

2.  Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Fyzická nebo právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadě podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě!

3.   Ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení:

 • oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ
 • hlášení vzniku volného pracovního místa, případně jeho obsazení (týká se jak fyzické, tak právnické osoby)
 • oznámení pojištěnce o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

4.   Ve vztahu k úřadu práce

5.   Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

 

V případě, že má podnikatel zřízenu datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis, může zvolit elektronické podání.