Možná rizika na území města Čáslavi

Město Čáslav leží ve výběžku Polabí pod Železnými horami, ve Středočeském kraji, v okrese Kutná Hora a rozkládá se na 2 646 ha. Ve městě žije více než 10 000 obyvatel.

Čáslaví protéká tok Brslenka a v katastru města je Podměstský rybník, Tovární nový rybník, Tovární starý rybník, rybník Měděnice (Rozkovec) a rybník Zemánek (Rusalka).

Dle analýzy rizik uvedených v Havarijním plánu Středočeského kraje (dále jen „HPK“), zpracovaném na základě metodiky expertních odhadů se zahrnutím kategorizace událostí dle stupně poplachu (Vyhláška MV č. 328/2001 Sb.) a použití podkladů z dříve zpracované analýzy, vyplývá, že na území města Čáslavi hrozí tyto mimořádné události:

Mimořádná událost

Poznámka

Bleskové povodně

Těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také na polích a zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků.

Povodně

Vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylévá z břehů do okolí.

Digitální povodňový plán města Čáslav zde

Digitální povodňový plán ORP Čáslav zde 

Dopravní nehody – nefunkčnost dopravy

Dopravní nehody s únikem nebezpečných látek

Silnice I/17 (Čáslav–Vrdy–Chrudim)

Silnice I/38 (Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Havlíčkův Brod

Železniční trať Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Havlíčkův Brod

Železniční trať Čáslav–Žleby–Třemošnice

Vojenské letiště Chotusice u Čáslavi

Sesuvy půdy

Čáslav-Staré město

Epidemie

Výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období

Únik nebezpečných látek

 

 

Na řešení krizových situací, které by mohly vzniknout na území města Čáslavi nebo na území obce s rozšířenou působností Čáslav a nejsou předmětem analýzy rizik HPK (např. narušení dodávky pitné vody, ropy, elektrické energie) město Čáslav zpracovalo regulační opatření.