Krizové stavy

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

V době krizových stavů mohou být omezena některá občanská práva (např. právo na shromažďování, svoboda volného pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohrožovaného nebo postiženého krizovou situací) a od právnických a fyzických osob mohou být požadovány určité pracovní povinnosti, výpomoci či poskytnutí věcných prostředků.


Vyhlášení krizových stavů

Krizový stav

Zákon

Kdo vyhlašuje

Důvod vyhlášení

Rozsah (území)

Doba trvání

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., (ustanovení § 3)

Hejtman (primátor hl. m. Prahy)

Jsou-li ohroženy životy, zdraví, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury.

Celý kraj, část kraje

Nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem státu)

Nouzový stav

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., (ustanovení čl. 5 a 6)

Vláda ČR (předseda vlády)

Při živelných pohromách, ekologických a průmyslových haváriích, nehodách nebo jiném nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost.

Celý stát, omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

Stav ohrožení státu

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., (ustanovení čl. 7)

Parlament ČR na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Celý stát

Není omezeno

Válečný stav

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., (ustanovení čl. 43)

Parlament ČR

Při napadení ČR nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Celý stát

 

Není omezeno