Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Veškeré informace naleznete v OZV města Čáslavi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024

Stručné info:

Poplatníkem se rozumí a poplatek platí:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě Čáslavi

b) fyzická osoba, jež má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce tohoto rodinného nebo bytového domu. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 600 Kč za kalendářní rok.

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Kompletní informace najdete ve vyhlášce ke stažení níže.

Kde nás najdete