Místní poplatky za užívání veřejného prostranství upravuje Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která je ke stažení níže.

Stručné info:

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).

Poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a za každý i započatý den užívání veřejného prostranství činí:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje produktů rostlinné výroby (zejména ovoce, zelenina, květiny, sadba, keře, stromky, vánoční stromky, lesní plody apod.) –  20 Kč

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ostatního zboží – 100 Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb s výjimkou uvedenou v odst. 2 písm. a) – 10 Kč

d) za provádění výkopových prací – 5 Kč

e) za umístění stavebních zařízení – 5 Kč

f) za umístění skládek (každé skladování či odložení movitých věcí na veřejném prostranství, určených k dalšímu využití, uskladnění či likvidaci, jako např. stavební materiál, palivové dřevo apod.) – 5 Kč

g) za umístění reklamního zařízení do 1m2 plochy veřejného prostranství s výjimkou uvedenou v odstavci 3 –  3 Kč

h) za umístění reklamního zařízení nad 1m2 plochy veřejného prostranství s výjimkou uvedenou v odstavci 3 – 30 Kč

i) pro kulturní, sportovní a reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl – 5 Kč

j) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí – 2 Kč

Město Čáslav stanovuje poplatek paušální částkou v následujících případech:

a) za umístění zahradních stolků a podobných zařízení sloužících k poskytování hostinských služeb, restauračních služeb, podávání občerstvení apod. (tzv. „předzahrádky“) – 50 Kč/m2/měsíc

b) za umístění zařízení cirkusů – 5 000 Kč/týden

c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa na nám. Jana Žižky z Trocnova – 500 Kč/měsíc

d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa mimo nám. Jana Žižky z Trocnova – 250 Kč/měsíc

Sazba poplatku za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, pro umístění reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí na akcích:

Novoroční ohňostroj, Pálení čarodějnic, Čáslavský strongman, Čáslavské slavnosti, Neckyáda, Promenádní koncerty, Rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy činí za každý i započatý m2 a za každý i započatý den užívání veřejného prostranství 100 Kč.