Místní poplatek z pobytu upravuje Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi o místním poplatku z pobytu.

Stručné info:

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku činí 12 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatek je splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení každého kalendářního čtvrtletí.