Zvláštní užívání komunikace

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Pojmenování životní situace

Zvláštní užívání komunikace – umístění reklamního zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. 
 

Základní informace k životní situaci 

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které byly určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání komunikací vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkování, zřizování a provozování stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je i pořádání cyklistických závodů a jiných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemní komunikaci (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.  
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad.
 

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na silniční správní úřad.
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být použita jiným než obvyklým způsobem, pro kterou je určena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (komunikace II. a III. třídy – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., místní komunikace v obci Čáslav – Městský úřad Čáslav, odbor investic) a souhlas Policie ČR, Dopravní inspektorát Kutná Hora. Právnické osoby dále předloží výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby předloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ke stažení či v tištěné podobě na odboru dopravy.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za povolení zvláštního užívání komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání: v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč. Úhradu správního poplatku lze provést na pokladně odboru dopravy nebo bezhotovostně.  

 

Kontaktní osoba 

Komunikace II. a III. třídy a veřejně účelové komunikace – Jana Šulcová, sulcova@meucaslav.cz, tel. 327 300 131 

Místní komunikace Čáslav – Bc. Josef Mašek, masek@meucaslav.cz, tel. 327 300140

Kde nás najdete