Uzavírka pozemní komunikace

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Základní informace k životní situaci

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupovou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná, nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce i trasu objížďky. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce, pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky. 
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů pro stejnou kategorii a třídu pozemní komunikace, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky. 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), vyjádření Policie ČR, DI Kutná Hora, vyjádření vlastníka komunikace (komunikace II. a III. třídy – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., místní komunikace v obci Čáslav – Městský úřad Čáslav, odbor investic), návrh objízdné trasy. 
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ke stažení či v tištěné podobě na odboru dopravy. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny. 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů. 
 

Kdo jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

K žádosti je vhodné přiložit vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a po které povede objížďková trasa, obce, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo objížďková trasa, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci vedena linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce. 
 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen na své náklady označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Dále je povinen dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení uzavírky. 
 

Kontaktní osoba 

Komunikace II. a III. třídy a veřejně účelové komunikace – Jana Šulcová, sulcova@meucaslav.cz, tel. 327 300 131 

Místní komunikace Čáslav – Bc. Josef Mašek, masek@meucaslav.cz, tel. 327 300140 

Kde nás najdete