Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Základní informace k životní situaci

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení. 
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu je podkladem pro stavební řízení a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu). Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvislé zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 metrů ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný silniční správní úřad. 
 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny nebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy ČR, pro silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad. 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu, situaci s vyznačením polohy požadované stavby nebo reklamního poutače, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, souhlas Policie ČR. 
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. 
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny. 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů. 
 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jedná-li se o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, je účastníkem řízení kromě žadatele i vlastník nemovitosti, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie ČR. V ostatních případech je účastníkem řízení pouze žadatel. 
 

Kontaktní osoba 

Komunikace II. a III. třídy a veřejně účelové komunikace – Jana Šulcová, sulcova@meucaslav.cz, tel. 327 300131 

Místní komunikace Čáslav – Bc. Josef Mašek, masek@meucaslav.cz, tel. 327 300140

Kde nás najdete