Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (přepis)

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo jako vlastník vozidla a dosud registrovaný provozovatel a vlastník. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která musí být podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele (týká se plné moci zaslané úřadu prostřednictvím datové zprávy).

Oprávněné osoby – dosavadní a nový vlastník a nový provozovatel podají společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. Jednat může i osoba zmocněná.

Žádost je nutno podat do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

Přepis je možné učinit u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Co je třeba mít sebou:

  • žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – řádně vyplněnou
  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
  • zelená karta (zákonné pojištění) – platná
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu – pouze v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví)
  • protokol o evidenční kontrole, který není starší než 1 rok – protokol není nutné předkládat

 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla najdete ke stažení ZDE.

Formulář musí být vytištěn na listu papíru formátu A3 (dvojlist). Formulář obsahuje tři strany a slouží jako obal složky spisu.

Správní poplatky se platí v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti.

 

Správní poplatky pro zaregistrování motorového vozidla a přípojného vozidla jsou:

motocykl do 50 cm3 – 300 Kč

motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky – 500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – 500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti – 700 Kč

 

Poplatek na podporu sběru a využití autovraků (dále eko poplatek):

EURO 0 a starší 10 000 Kč

EURO 1              5 000 Kč

EURO 2              3 000 Kč

EURO 3 a mladší        0 Kč

Od poplatků za registraci vozidla a za eko poplatek jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) a zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Přepis je zpravidla vyřízen na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena na dobu do 30 dnů.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru vozidel