Zánik silničního vozidla – trvalé vyřazení vozidla

Týká se zápisu zániku silničního vozidla, jeho zničení nebo ekologické likvidace.

Co je zničení vozidla?

Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

Oprávněn k jednání je vlastník silničního vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která nemusí být ověřena.

Vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

 

Základní podmínkou je, že vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy vozidlo:

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě

3. bylo zničeno

 

Žádost je možné podat u jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou je pouze případ, kdy se jedná o vyřazené vozidlo. V tomto případě je příslušným úřadem ten, u kterého je vozidlo vyřazeno (dříve v depozitu).

 

Co je nutné mít s sebou:

K vyplněné žádosti o zápis zániku silničního vozidla vlastník přiloží:

– doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě (doklad o likvidaci vozidla v ČR se nepředkládá – úřad ověří v evidenci základních registrů) nebo doklad potvrzující zničení silničního vozidla

– doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)

– technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (pokud nebyly zničeny s vozidlem)

– všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (pokud nebyly zničeny s vozidlem)

 

Žádost o vyřazení vozidla v registru silničních vozidel a zápis zániku silničního vozidla ke stažení ZDE.

 

Za zápis zániku silničního vozidla se neplatí správní poplatek.

 

Vyřazení se vyřizuje na počkání, v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena na dobu do 30 dnů.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru vozidel