Vyřazení z registru silničních vozidel a ukončení vyřazení.

Týká se vyřazení vozidla z provozu na určitou dobu.

Oprávněn k jednání je vlastník silničního vozidla Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, která nemusí být ověřena.

Vyřizuje obecní úřad (OÚ) obce s rozšířenou působností v případě, že nebyla ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla.

 

Vlastník vozidla společně s žádostí o vyřazení vozidla odevzdá osvědčení o registraci vozidla (ORV) a všechny vydané tabulky s registrační značkou (RZ)

V případě, že došlo k vyřazení vozidla obecním úřadem je vlastník vozidla povinen do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu odevzdat všechny vydané RZ, ORV a předložit technický průkaz (TP) vozidla k vyznačení záznamu o vyřazení vozidla.

Bylo-li vozidlo odcizeno, požádá vlastník vozidla bez zbytečného odkladu o jeho vyřazení z provozu k žádosti přiloží policejní protokol, tabulky s RZ a doklady předloží, má-li je k dispozici.

 

Další povinnosti vlastníka silničního vozidla vyřazeného z provozu:

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit OÚ obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí.

Neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejména karoserii a motor.

 

Vyřazení vozidla lze provést u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností .POZOR - ukončení vyřazení vozidla lze poté provést pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde bylo vyřazení vozidla provedeno.

 

Co je třeba mít sebou:

Při podání žádosti:

  • vyplněnou Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
  • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
  • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (ORV)
  • všechny tabulky s přidělenou registrační značkou řádně očištěné

 

Při ukončení vyřazení:

  • vyplněnou Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
  • doklad totožnosti v originále (například občanský průkaz)
  • technický průkaz
  • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Silniční vozidlo musí mít platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí (SME) a stanicí technické kontroly (STK).

 

„Žádost o vyřazení vozidla v registru silničních vozidel“ ke stažení ZDE.

 

Poplatky:

Správní poplatek za vyřazení je 200,-Kč platí se při podání žádosti. Za ukončení vyřazení se správní poplatek neplatí.

 

Vše se vyřizuje většinou na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, dddělení registru vozidel