Registrace silničního vozidla (nové, dovezené z EU)

Vozidla je možné zaregistrovat v jakékoli obci s rozšířenou působností.

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, případně jí byl udělen azyl nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

To neplatí pro dvoukolý moped kategorie L1 a LA, jehož technická způsobilost byla schválena do 30. 6. 2001. Takový se registruje jen na žádost vlastníka. (Povinně se registruje, byla-li technická způsobilost schválena po 30. 6. 2001).

Ze zvláštních vozidel podléhají povinné registraci pouze zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla (traktorové přívěsy a návěsy kategorie OT) a pracovní stroje samojízdné. Pracovní stroje samojízdné uvedené do provozu od 1. 7. 2001 podléhají povinné registraci, zatímco před uvedeným datem mohou být zaregistrovány na žádost vlastníka. Registrovat lze pouze vozidlo, ke kterému existuje doklad o schválení.

Zaregistrování vyřazeného silničního motorového a přípojného vozidla

Jedná se pouze o vozidla trvale vyřazená z registru silničních vozidel v období od 1. 7. 2001 do 30. 4. 2004. U ostatních silničních nebo zvláštních motorových vozidel a přípojných vozidel byla trvalým vyřazením z registru vozidel nevratně zrušena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

Co je třeba pro registraci vozidla:

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je:

1. technický průkaz silničního vozidla

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla

4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel dovezených z členských států (viz bod 8 čl. 5b)

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo

d) zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a)

 

Vozidla je možné registrovat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností, v případě města Čáslavi je to odbor dopravy, oddělení registru vozidel. Vozidlo je nutné zaregistrovat před započetím provozování vozidla!

Formulář musí být vytištěn na přeloženém listu papíru formátu A3 (dvojlist). Formulář slouží jako obal složky spisu. Identifikace vlastníka vozidla (1. list) je navrchu obálky. Údaje o vozidle (2. list) tvoří druhou stranu. Třetí a čtvrtá strana dvojlistu je prázdná.

 

Správní poplatky pro zaregistrování motorového vozidla a přípojného vozidla jsou:

motocykl do 50 cm3 – 300 Kč

motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky – 500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně – 500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti – 700 Kč

 

Poplatek na podporu sběru a využití autovraků (dále eko poplatek):

EURO 0 a starší 10 000 Kč

EURO 1              5 000 Kč

EURO 2              3 000 Kč

EURO 3 a mladší       0 Kč

 

Od poplatků za registraci vozidla a za eko poplatek jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) a zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Od poplatku za registraci elektrického vozidla jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.

Vyřízení registrace je většinou na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena na dobu do 30 dnů.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru vozidel