Lovecký lístek

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Druhy loveckých lístků jsou:

 • lovecký lístek pro české občany
 • lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • lovecký lístek pro cizince

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

 • je starší 16 let

 • má způsobilost k právním úkonům

 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou

 • je bezúhonný (§ 12 odst. 4) občan České republiky; k prokázání bezúhonnosti si správní orgán sám opatří výpis z evidence Rejstříku trestů (žadatel jej nemusí předkládat); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky; u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu

 • je pojištěn (§ 48):

Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.

Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona.

Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny.

 

Lovecké lístky se vydávají:

 • pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, nebo 1 rok
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole. Lovecký lístek podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze tomu, kdo prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola) nebo složil zkoušku z myslivosti (vysoká škola).
 • pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

 

Postup:

Lovecký lístek se vydává na základě žádosti podané žadatelem. K žádosti o vydání loveckého lístku se přikládají doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti (občanský průkaz, doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo o výše uvedeném studiu, doklad o uzavřeném pojištění). U cizinců se přikládá lovecký lístek platný v zemi, kde má cizinec trvalé bydliště, pas nebo občanský průkaz a doklad o pojištění. Výpis z Rejstříku trestů si vydávající orgán opatří sám.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

občanský průkaz, u cizinců platný pas;

doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, potvrzení nebo doklad, že žadatel je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za doklad o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině;

doklad o pojištění. U členů ČMMJ členský průkaz s potvrzením o zaplacení pojistného a členských příspěvků, u ostatních žadatelů pojistná smlouva s obchodními podmínkami.

Tiskopis žádosti o vydání loveského lístku je možné vyzvednout u příslušného pracovníka oddělení ochrany lesů, půdy a myslivosti.

 

Poplatky:

Vydání loveckého lístku s platností nejdéle:

a) na 1 den 30 Kč

b) na 5 dní 50 Kč

c) na 30 dní 70 Kč

d) na 6 měsíců 100 Kč

e) na 12 měsíců 150 Kč

f) na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč

g) vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1000 Kč

 

Poznámka:

Poplatek podle písmene f) se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání či funkce na území České republiky.

Lhůta pro vyřízení je ze zákona 30 dnů, ale úplnou žádost oprávněným žadatelům vyřizujeme na počkání.

 

Agendu vyřizuje odbor:

Odbor životního prostředí, úsek myslivosti