Rozchod rodičů, úprava poměrů

Kateřina Woháková

Bc. Kateřina Woháková, DiS.

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

tel: 327 300 118, 606 039 208
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu. Určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popř. střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry obou rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a na udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelné informace o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Upravit poměry k dítěti lze i pro dobu před rozvodem manželství a také v případě ukončení družského poměru, z něhož se dítě narodilo. Podmínkou takové úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, nevedou společnou domácnost.

Do pravomocného rozhodnutí soudu, tj. do doby, než bude určeno, komu z rodičů je dítě svěřeno do péče, mají oba rodiče vůči nezletilému dítěti stejná práva a povinnosti.

Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilému dítěti podává jeden z rodičů k příslušnému okresnímu soudu.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Přílohy ke stažení

  1. Rodičovský plán.doc [DOC, 126 kB]

Kde nás najdete