Určení otcovství.

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte

Lze k narozenému i k nenarozenému dítěti, rodiče se mohou dostavit před kterýkoliv matriční úřad nebo před ZÚ ČR v zahraničí. V případě nezletilých rodičů před soud.

Oba rodiče předloží platný doklad totožnosti (CP/OP), rodné listy, těhotenský průkaz matky dítěte, je-li matka rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

V případě nezletilých osob, je nutné určit otcovství před příslušným soudem dle trvalého pobytu.

Pokud rodiče již mají společné dítě (děti), ke kterému (kterým) chtějí určit otcovství, tak předloží jejich rodný list.

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo neovládá český jazyk, je nutná přítomnost tlumočníka (na náklady rodičů).

Jde-li o cizí státní příslušníky, obraťte se na matriku – tel.: 327 300 227

Vystavení zápisu o určení otcovství je zdarma.